وابــستگی حضور دنیا در ذهن است ؛ وقتی دنیا در ذهن ناپدید شد ، این را وارستگی می گویند.

وبلاگ حقوق

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکلن)) .

تذکر مهم : بیشتر مطالب این وبلاگ برگرفته از سایت های دیگر است . و سعی شده حتی الامکان اسم نویسنده مطلب آورده شود .اگر مطلبی به اسم نویسنده وبلاگ یا کس دیگر آورده شده عذرخواهی میشود.

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 24 مرداد 1389

آزمون وکالت ( آزمون قواعد فقه سال ۱۳۸۴ ) 

......................................... 

 

سه شنبه, 01 شهریور 1384 ساعت 00:00

101 ـ تفاوت مهم وضع تعیینی با وضع تعیّنی در چیست‌؟

1) در آثار آن است‌.

2) در واضع آن است‌.

3) در تفاوت ماهوی آن است‌.

4) در کثرت استعمال آن است‌.

102 ـ وجوب تعیینی در مقابل چیست‌؟

1) وجوب عینی‌

2) وجوب کفائی

3) وجوب تخییری‌

4) وجوب تعبّدی

103 ـ کدام گزینه صحیح است‌؟

1) مفهوم وصف حجّت است ولی مفهوم شرط حجّت نیست‌.

2) مفهوم وصف حجّت نیست ولی مفهوم شرط حجّت است‌.

3) هر دو مفهوم وصف و شرط حجّت هستند.

4) هیچکدام از مفهوم وصف و شرط حجّت نیستند.

ادامه متن را بخوانید ...................

سه شنبه, 01 شهریور 1384 ساعت 00:00

101 ـ تفاوت مهم وضع تعیینی با وضع تعیّنی در چیست‌؟

1) در آثار آن است‌.

2) در واضع آن است‌.

3) در تفاوت ماهوی آن است‌.

4) در کثرت استعمال آن است‌.

102 ـ وجوب تعیینی در مقابل چیست‌؟

1) وجوب عینی‌

2) وجوب کفائی

3) وجوب تخییری‌

4) وجوب تعبّدی

103 ـ کدام گزینه صحیح است‌؟

1) مفهوم وصف حجّت است ولی مفهوم شرط حجّت نیست‌.

2) مفهوم وصف حجّت نیست ولی مفهوم شرط حجّت است‌.

3) هر دو مفهوم وصف و شرط حجّت هستند.

4) هیچکدام از مفهوم وصف و شرط حجّت نیستند.

104 ـ در تعارض قاعده ید با اصل استصحاب‌:

1) قاعده ید مقدم است‌.

2) هر دو ساقط می‌شوند.

3) اصل تخییر جاری می‌شود.

4) اصل استصحاب مقدم است‌.

105 ـ در تعارض اصل استصحاب با اصل برائت‌:

1) اصل برائت حاکم است‌.

2) اصل استصحاب حاکم است‌.

3) اصل تخییر جاری می‌شود.

4) هر دو اصل ساقط می‌شوند.

106 ـ اگر کسی اقرار به دین نماید ولی ادعا کند آن را پرداخته است‌:

1) ادعای او به استناد اصل حجّت پذیرفته می‌شود.

2) با توجه به اصل عدم نباید او را بدهکار دانست‌.

3) با توجه به اصل اشتغال بایستی حکم بر بدهکار بودن وی نمود.

4) عدالت حکم می‌کند ادعای وی نیز همانند اقرار وی پذیرفته شود.

107 ـ در بحث تعارض‌ها، اصطلاح ورود به چه معناست‌؟

1) به شمول عام بر کلیه مصادیق آن‌، ورود گفته می‌شود.

2) به شمول مطلق بر افراد و مصادیق آن‌، ورود گفته می‌شود.

3) تأخّر تاریخ صدور یکی از قوانین متعارض بر دیگری ورود نامیده می‌شود.

4) به این معنی است که قانون موضوعی را که خارج از عام است در آن وارد یا موضوعی را که داخل در عام است از آن خارج نماید.

108 ـ اگر در بقاء اعتبار قانونی تردید شود تکلیف چیست‌؟

1) اصل‌، عدم اعتبار فعلی آن قانون است‌.

2) بقاء اعتبار قانون استصحاب می‌شود.

3) در صورت احتمال نسخ نمی‌توان‌، آن قانون را معتبر دانست‌.

4) اگر از قوانین جزائی باشد با توجه به اصل برائت باید آن را نسخ شده بدانیم‌.

109 ـ آیا اصل مثبت شرعاً حجت و معتبر؟

1) حجت و معتبر نیست‌.

2) حجت و معتبر است‌.

3) تنها در احکام شرعی حجت و معتبر است‌.

4) تنها در مورد آثار عقلی حجت و معتبر است‌.

110 ـ طبق نص قانون کشت خشخاش مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدّر ممنوع است‌. به دولت طبق قانون اجازه‌داده شده است برای مصارف داروئی تریاک تولید نماید و تنها راه تولید تریاک کشت خشخاش است در این صورت‌:

1) طبق قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است‌» دولت مجاز به کشت خشخاش برای تولید تریاک جهت مصارف داروئی می‌باشد.

2) با توجه به تعارض دو قانون اصل احتیاط جاری است و کشت خشخاش برای دولت نیز ممنوع است‌.

3) با توجه به اطلاق ممنوعیت کشت خشخاش دولت نمی‌تواند اقدام به کشت خشخاش برای تولید تریاک جهت مصارف داروئی‌نماید.

4) مقنّن در زمان وضع ماده قانونی مربوط به کشت خشخاش در مقام بیان نبوده است لذا نمی‌توان به اطلاق این قانون استناد کرد.

111 ـ وجه اشتراک امر و نهی در چیست‌؟

1) هر دو جمله انشائی هستند نه اخباری‌.

2) هیچکدام در مرّه یا تکرار دلالت ندارند.

3) هیچکدام بر فوریت یا تراخی دلالت ندارند.

4) هر سه مورد صحیح است‌.

112 ـ طبق نظر مشهور اصولین‌:

1) مقدمه واجب همیشه واجب است‌.

2) مقدمه واجب هیچگاه واجب نیست‌.

3) اگر به صورت شرط شرعی باشد واجب و در غیر این صورت واجب نیست‌.

4) اگر به صورت سبب باشد واجب نیست ولی اگر به صورت غیر سبب باشد واجب است‌.

113 ـ ادله استنباط احکام در فقه شیعه عبارت است از:

1) قرآن ـ سنّت ـ عرف ـ عقل‌

2) قرآن ـ سنّت ـ اجماع ـ قیاس

3) قرآن ـ سنّت ـ اجماع ـ عقل‌

4) قرآن ـ سنّت ـ قانون ـ رویه قضائی

114 ـ اقسام خبر واحد عبارت است از:

1) متواتر ـ موثق ـ قوی ـ ضعیف‌

2) متواتر ـ حسن ـ موثق ـ ضعیف

3) متواتر ـ حسن ـ قوی ـ موثق‌

4) صحیح ـ حسن ـ موثق ـ ضعیف

115 ـ انواع اجماع عبارتند از:

1) متواتر و واحد

2) قطعی و غیر قطعی

3) منقول و محصّل‌

4) هیچکدام

116 ـ اقسام قرینه عبارتند از:

1) لغوی و عرفی‌

2) تعبّدی و توصّلی

3) تعیینی و تخصیصی‌

4) صارفه و معیّنه‌

117 ـ آیا نهی شارع موجب فساد معامله است‌؟

1) مطلقاً بله‌.

2) مطلقاً خیر.

3) در معاملات یک جانبه موجب فساد است ولی در معاملات دو جانبه موجب فساد نمی‌شود.

4) ضابطه خاصی وجود ندارد و در هر مورد بایستی به حکم خاص شارع مراجعه شود.

118 ـ وحدت ملاک معادل کدام یک از اصطلاحات ذیل است‌؟

1) تحقیق مناط‌

2) تخریج مناط

3) تنقیح مناط‌

4) قیاس مع‌الفارق

119 ـ در نظام حقوقی ایران کدام گزینه صحیح است‌؟

1) هیچگونه قیاسی حجیّت ندارد.

2) فقط قیاس مستنبط العلّه حجیّت دارد.

3) فقط قیاس منصوص‌العلّه حجیّت دارد.

4) قیاس اعم از منصوص العلّه و مستنبط العلّه حجیّت دارد.

120 ـ کدام یک از موارد ذیل از مقدمات حکمت محسوب نمی‌شود؟

1) انصراف بدوی‌

2) نبودن قرینه تقیید

3) امکان اطلاق و تقیید

4) نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب

-----------------------------------------------------------------------------------------------

پاسخنامه :» 

101 - گزینه 2 صحیح است‌.

102 - گزینه 3 صحیح است‌.

103 - گزینه 2 صحیح است‌.

104 - گزینه 1 صحیح است‌.

105 - گزینه 2 صحیح است‌.

106 - گزینه 3 صحیح است‌.

107 - گزینه 4 صحیح است‌.

108 - گزینه 2 صحیح است‌.

109 - گزینه 1 صحیح است‌.

110 - گزینه 1 صحیح است‌.

111 - گزینه 4 صحیح است‌.

112 - گزینه 1 صحیح است‌.

113 - گزینه 3 صحیح است‌.

114 - گزینه 4 صحیح است‌.

115 - گزینه 3 صحیح است‌.

116 - گزینه 4 صحیح است‌.

117 - گزینه 4 صحیح است‌.

118 - گزینه 3 صحیح است‌.

119 - گزینه 3 صحیح است‌.

120 - گزینه 1 صحیح است‌.
طبقه بندی:
ارسال توسط مرتضی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی


پیوند های روزانه
لوگودونی
موسسه خیریه محک دانلود کتب کمیاب پیام نور تاریخ کوروش از کتزیاس
محل تبلیغات
وزارت دادگستری اصل 44
محل تبلیغات
وبلاگ سعید صمدی
محل تبلیغات
کمک به سومالی
نظر سنجی هفتگی
محل تبلیغات