وابــستگی حضور دنیا در ذهن است ؛ وقتی دنیا در ذهن ناپدید شد ، این را وارستگی می گویند.

وبلاگ حقوق

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکلن)) .

تذکر مهم : بیشتر مطالب این وبلاگ برگرفته از سایت های دیگر است . و سعی شده حتی الامکان اسم نویسنده مطلب آورده شود .اگر مطلبی به اسم نویسنده وبلاگ یا کس دیگر آورده شده عذرخواهی میشود.

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 16 مهر 1388

نویسنده روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   
۰۲ آذر ۱۳۸۷
شماره 147448/ت 37309هـ           ۱۳۸۷/۸/۲۲

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
        هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 4144/ص/86 مورخ 30/3/1386 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری

        ماده1ـ نام سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر نام یافته و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود.
        ماده2ـ هدف صندوق، کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون یادشده، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضـوع قوانین و مقررات بازنشستـگی کشور با بـکارگیری اصول محاسبات بیمـه‌ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه‌داری در حوزه سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از وجوه و ذخایر می‌باشد.

اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری

        ماده1ـ نام سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر نام یافته و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود.
        ماده2ـ هدف صندوق، کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون یادشده، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضـوع قوانین و مقررات بازنشستـگی کشور با بـکارگیری اصول محاسبات بیمـه‌ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه‌داری در حوزه سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از وجوه و ذخایر می‌باشد.
        ماده3ـ موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه‌ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات بازنشستگی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مـصوب 1386 ـ ، از جـمله پرداخت حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، حقوق وظیفه و مستمری و همچنین بیمه‌های تکمیلی و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایت‌های قانونی می‌باشد.
        ماده4ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و به صورت مؤسسه بیمه اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
        ماده5 ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می‌تواند در تهران و سایر مناطق کشور نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری‌ها اقدام نماید.
        ماده6 ـ ارکان صندوق عبارتند از: 
        الف ـ شورا.
        ب ـ هیئت‌مدیره.
        پ ـ مدیرعامل.
        ت ـ هیئت نظارت.
        ماده7ـ اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شورا و رییس آن به ترتیب به عهده هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رییس هیئت‌مدیره سازمان یاد شده می‌باشد.
        ماده8 ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می‌باشد:
        الف ـ تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق.
        ب ـ تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق.
        پ ـ نصب و عزل اعضاء هیئت‌مدیره، هیئت نظارت و مدیرعامل صندوق با پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی.
        ت ـ تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و حق‌الزحمه هیئت‌ نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌نماید و با رعایت ماده (241) قانون تجارت.
        ث ـ اتخاذ تصمیم در مورد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز صندوق و ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی جهت تصویب در صورت لزوم.
        ج ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیئت‌مدیره.
        چ ـ تصویب پیشنهاد هیئت‌مدیره صندوق در خصوص انتخاب مدیرعامل.
        ح ـ پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه.
        خ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره صندوق در شورا مطرح می‌گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
        تبصره1ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهدبود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی می‌رسد.
        تبصره2ـ مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می‌کنند.
        ماده9ـ اعضای هیئت‌مدیره صندوق متشکل از پنج (5) نفر خواهدبود که با رعایت بند « ب» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره (1) آن با تصویب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب می‌شود.
        تبصره1ـ صدور احکام اعضاء و رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است.
        تبصره2ـ هیئت‌مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت‌مدیره، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌نماید که وظایف رئیس هیئت‌مدیره در این زمینه به شرح زیر است:
        الف ـ دعوت از اعضای هیئت‌مدیره جهت تشکیل جلسات.
        ب ـ اداره جلسات هیئت‌مدیره.
        پ ـ انعکاس پیشنهادات هیئت‌مدیره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هیئت‌مدیره به مدیرعامل.
        تبصره3ـ در غیاب رییس‌ هیئت‌مدیره، کلیه وظایف را نائب رییس بر عهده دارد.
        تبصره4ـ کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیئت‌مدیره مسئولیت اجرایی نخواهند داشت.
        ماده10ـ مدت عضویت اعضای هیئت‌مدیره چهارسال است. تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهدبود.
        تبصره1ـ تا زمان انتخاب اعضای هیئت‌مدیره جدید، هیئت‌مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.
        تبصره2ـ در صورت استعفا، عزل، فوت و حجر هریک از اعضای هیئت‌مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید.
        ماده11ـ وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زیر است:
        الف ـ بررسی و تأیید خط‌مشی، راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به شورا.
        ب ـ بررسی و تأیید بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به شورا.
        پ ـ بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورا.
        ت ـ بررسی و تأیید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به شورا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق.
        ث ـ بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره‌برداری از وجوه و ذخائر صندوق و سرمایه‌گذاری و پیشنهاد آن به شورا.
        ج ـ پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به شورا.
        چ ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه‌های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به شورا.
        ح ـ انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان متعلق به صندوق می‌باشد.
        خ ـ تصویب ساز و کارهای عملیاتی نمودن تصمیمات شورا.
        د ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره صندوق در شورا مطرح می‌گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه.
        ذ ـ انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
        تبصره ـ  هیئت‌مدیره می‌تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به‌مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیئت‌مدیره نخواهد بود.
        ماده12ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهدبود.
        تبصره ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین‌نامه‌ای خواهدبود که به‌تصویب هیئت‌مدیره می‌رسد.
        ماده13ـ مدیرعامل صندوق به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی است که خارج از اعضای شورا و هیئت‌مدیره با پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورا با رعایت تبصره (1) بند « د» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.
        ماده14ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
        الف ـ اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونی، خط مشی‌ها، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شورا و هیئت‌مدیره.
        ب ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به هیئت‌مدیره.
        پ ـ استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.
        ت ـ معرفی نماینده سهام صندوق در مجمع عمومی شرکتهای تابعه و معرفی نماینده صندوق جهت عضویت در هیئت‌مدیره شرکتهای تابعه در صورت اجازه شورا در تأسیس آن.
        تبصره1ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده صندوق بوده و می‌تواند این اختیار را شخصاً و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می‌کند اعمال نماید.
        تبصره2ـ مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهدبود.
        تبصره3ـ چک‌های صادره با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهدبود.
        تبصره4ـ مدیرعامل می‌تواند بامسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به‌مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.
        ماده15ـ اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) بند « د» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط شورا انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
        تبصره1ـ هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات موردنیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.
        تبصره2ـ مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیئت‌ نظارت باشد در مهلت‌های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.
        تبصره3ـ اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیئت مذکور تدوین و تصویب خواهد شد.
        تبصره4ـ  انتخاب رییس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، به‌عهده رییس شورای صندوق می‌باشد.
        تبصره5 ـ صدور احکام اعضا و رییس هیئت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورای صندوق می‌باشد.
        تبصره6 ـ وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که گزارش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهد نمود.
        ماده16ـ وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است:
        الف ـ نظارت بر حُسن‌اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی.
        ب ـ اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا.
        پ ـ اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی.
        ت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیئت نظارت می‌باشد.
        تبصره ـ  چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع شورا خواهد رساند.
        ماده17ـ سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که از تاریخ شروع فعالیت و در پایان اسفند همان سال خواهدبود.
        ماده18ـ دارایی‌ها و درآمدهای صندوق عبارتند از:
        الف ـ وجوه و دارایی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاریهای صندوق.
        ب ‌ـ حق بیمه‌های دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمه‌شدگان، سهم کارفرمایان و دولت و مقرری ماه اول کارکنان.
        پ ـ وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاهها.
        ت ـ هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.
        ث ـ بدهی‌ها، کمک‌ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق
        ج ـ سایر منابعی که براساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.
        تبصره ـ بیش از پنجاه (50%) درصد منابع بودجه سالانه صندوق از طریق منابع غیردولتی تأمین خواهد شد.
        ماده19ـ هیئت‌مدیره مکلف است تا پایان آذر هرسال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ بودجه سالانه کشور آن را تصویب و ابلاغ نماید.
        ماده20ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیرماه جهت ارایه به‌مراجع قانونی ذی‌ربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش باید حداکثر تا پایان مهر سال بعد به هیئت نظارت و شورا ارسال گردد.
        تبصره1ـ صورتهای مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی‌صلاح قانونی تدوین شده یا می‌شود تهیه و ارایه گردد.
        تبصره2ـ تصویب صورتهای مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصاً حساب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر می‌باشد.
        تبصره3ـ هیئت نظارت مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت دارایی‌ها و بدهی‌ها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت‌مدیره تسلیم نماید.
        تبصره4ـ  هیئت‌مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا تقدیم کند.
        ماده21ـ شورای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
        ماده22ـ هیئت‌مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (حداقل هر سه سال یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه‌ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ای تهیه می‌گردد به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید.
        ماده23ـ آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین‌نامه‌های نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا، هیئت‌مدیره و هیئت‌ نظارت و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد.
        تبصره ـ مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور به تصویب نرسیده‌اند آیین‌نامه‌های موجود به قوت خود باقی می‌باشند.
        ماده24ـ اعضای شورا، هیئت نظارت، هیئت‌مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می‌پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.
        تبصره1ـ پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی‌شود.
        ماده25ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها، عموم بیمه‌گذاران و کارفرمایان موظفند کلیه اطلاعات، اسناد، اوراق و مدارک موردنیاز را در اختیار صندوق قرار دهند.
        ماده26ـ تغییر و یا اصلاح این اساسنامه با تصویب هیئت وزیران خواهدبود.
طبقه بندی:
ارسال توسط مرتضی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی


پیوند های روزانه
لوگودونی
موسسه خیریه محک دانلود کتب کمیاب پیام نور تاریخ کوروش از کتزیاس
محل تبلیغات
وزارت دادگستری اصل 44
محل تبلیغات
وبلاگ سعید صمدی
محل تبلیغات
کمک به سومالی
نظر سنجی هفتگی
محل تبلیغات